joomla installer..error ค้างนานในระหว่างการติดตั้ง

Ads-bygoogle

จูมลารุ่นใหม่ เบอร์3 เป็นต้นไป จะมีทรัพยากรค่อนข้างเยอะ ไฟล์ข้อมูลเว็บไชต์มีขนาดใหญ่กว่า joomla รุ่นเก่าเบอร์ 1และ2อย่างแน่นอน  การติดตั้งในส่วนนี้ค่อนข้างนาน หลายคนเข้าใจว่า joomla3 มีการ bug file ติดตั้งอย่างไรก็ไม่ผ่าน หรือ ผิดพลาดในฐานข้อมูล phpmyadmin
ในหน้าจอ นี้ระบบ joomla กำลังทำการติดตั้งไฟล์ระบบทั้งหมด การสร้าง ฐานข้อมูล Database comfig file ฯลฯ ซึ่งจะเป็นหน้าการติดตั้งที่สำคัญที่สุด ซึ่งมักเจอปัญหากันในหน้านี้

บทความนี้ สอนวิธีการ แก้ไข joomla installing.. error จอขาว ค้างระหวางการติดตั้ง ซึ่งผู้เขียน ติดตั้งจูมล่าในเครื่อง แบบ locallhost โดยใช้ โปรแกรม web server Xampp 
1.เปิดปุ่ม Config แล้วเลือนแท็บ
ในข้อ.2 เลือก PHP(php.ini) แล้วกด Enter จะเจอไฟล์นี้ เปิดขึ้นแล้ว ค้นหาด้วยคำว่า max_execution_time โดย ใช้คำสั่งแป้นคีย์บร์อด Ctrl + F  แล้วกด Enter จะเจอทันที
ข้อ3.แก้ไขค่า time= 30 ให้มากกว่านี้ เช่น 100
ข้อ 4. คลิกเมนู file-save
ข้อ 5.กดปุ่ม Stop การทำงานของ web server Xampp แล้วกด Start เพื่อทำงานอีกครั้ง

สาเหตุที่เกิดจากอาการนี้ เพราะ Xampp จะกำหนดค่า web server จำกัดเวลาไว้ว่าภายในการ excute จะใช้เวลาไม่ควรเกินเท่านี้ ซึ่งโดย Default ของโปรแกรม XAMPP จะอยู่ 30 วินาที ซึ่งไม่เกียวกับ ตัวโปรแกรมของ joomla หรือ ฐานข้อมูล phpmyadmin แต่อย่างไร..

ในบทความนี้ ผู้เขียนตั้งชืออีกอย่างหนึ่งว่า Limit love ของขึ้นให้เรียบเอาลง ของลงต้องเอาขึ้น ขึ้นๆลงๆ จะแข็งแรง อึดทน คือ ยอดชาย
Ads-bygoogle